Vintage Pachinko
Restored Pachinko Machines Sells
Pachinko Balls
How to Restore DVDs
Pachinko Cabinets Kits
Pachinko Cabinet Plans
Pachinko Machine Owners Manuals
How to Restore DVDs

 

How to Disassemble and Reassemble a Pachinko Machine on DVD for Daiichi, Heiwa, Hokoku, Kyoraku, Mizuho, New Gin, Nishijin-A, Nishijin-B, Nishijin-C, Okumurayuki, Sankyo and Sanyo pachinko machines. Some of the DVDs contain both type 1 and type 2 pachinko machines.

Daiichi
This DVD takes you thru step by step on how to disassemble and reassemble a Daiichi pachinko machine from the 1970s.


Heiwa
This DVD takes you thru step by step on how to disassemble and reassemble a Heiwa pachinko machine Type 1 from the mid 1970s.Heiwa
This DVD takes you thru step by step on how to disassemble and reassemble a Heiwa pachinko machine Type 2 from the late 1970s.


Hokoku
This DVD takes you thru step by step on how to disassemble and reassemble a Hokoku pachinko machine from the 1970s.


Kyoraku
This DVD takes you thru step by step on how to disassemble and reassemble a Kyoraku pachinko machine Type 1 from the mid 1970s.


Kyoraku
This DVD takes you thru step by step on how to disassemble and reassemble a Kyoraku pachinko machine Type 2 from the late 1970s.


Mizuho
This DVD takes you thru step by step on how to disassemble and reassemble a Mizuho pachinko machine from the 1970s.


New Gin
This DVD takes you thru step by step on how to disassemble and reassemble a New Gin pachinko machine from the 1970s.


Nishijin A
This DVD takes you thru step by step on how to disassemble and reassemble a Nishijin A pachinko machine from the early 1970s.


Nishijin B
This DVD takes you thru step by step on how to disassemble and reassemble a Nishijin B pachinko machine from the mid 1970s.


Nishijin C
This DVD takes you thru step by step on how to disassemble and reassemble a Nishijin C pachinko machine from the late 1970s.


Okumurayuki
T
his DVD takes you thru step by step on how to disassemble and reassemble a Okumurayuki pachinko machine from the 1970s.

Sankyo
This DVD takes you thru step by step on how to disassemble and reassemble a Sankyo pachinko machine Type 1 from the early 1970s.

Sankyo
This DVD takes you thru step by step on how to disassemble and reassemble a Sankyo pachinko machine Type 2 from the late 1970s.

Sanyo
This DVD takes you thru step by step on how to disassemble and reassemble a Sanyo pachinko machine from the 1970s.


 
Home
About Pachinkos
Rules For Playing Pachinko
Vintage Pachinko Machines For Sale
Pachinko Accessories
Pachinko Restorations
Pachinko Man
Contact Me